BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

ANIZAH BT ROSLAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK

BAHASA MALAYSIA TAHUN 1


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 1,2 dan 3
3-21/11/2011


PROGRAM TRANSISI
MINGGU 4
24-28/1/2011

TEMA: KELUARGA
UNIT 1
TAJUK: Cerita Huda

EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, tolong menolong
Ilmu: Pendidikan Moral
KBT: KB (Menjana idea, mencirikan),
KP (kinestetik).
Media: Buku teks, komputer,radio
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, kata arah

Kosa Kata:
bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, gelas, locengPKJR: Persekitaran Jalan    Raya


1.1     Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran

1.2     Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.1     Asas membaca dengan sebutan yang betul.3.1     Asas menulis dengan cara yang betul.

4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam  
        lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata1.1     Jenis-jenis Jalan Raya


1.2     Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.1.1   Mengecam pelbagai bunyi dalam  
 persekitaran dengan teliti  dan betul.
1.1.2   Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi
          dalam persekitaran yang didengar dengan
          betul.
1.1.3  Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul

1.2.1Mendengar, mengecam dan menyebut
  nama abjad dengan betul dan tepat.

1.2.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
          membunyikan huruf vokal dengan sebutan   
          yang betul.

3.1.1  Melakar pelbagai bentuk atau corak dengankemas dan
         jelas.
3.1.2  Membentuk garisan yang    menyerupai bentuk huruf dengan  kemas dan jelas

4.1.1Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian     
  secara  didik  hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1     Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang  kompleks dan berbahaya.

1.2.1  Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh     meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal.
1.2.2  Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 5
31/1-4/2/2010


TEMA: KELUARGA
UNIT 2      
TAJUK: Keluarga Huda

EMK: TMK,Keusahawanan

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, kerjasama
Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral
KBT: KB (Menjana idea, mengecam, menghubungkait)
BCB: Belajar cara belajar: mengingat, mendengar dengan berkesan.
Media: Buku teks, buku aktiviti.
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas.
Kosa Kata:
Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, kakak.
PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
         bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa  
         dan ayat dengan betul.


2.1      Asas membaca dengan sebutan yang betul.

3.1    Asas menulis dengan cara yang betul.


3.2      Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang   diberi dengan betul dan kemas.
4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1     Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul ,mengikut konteks.


1.1     Jenis-jenis jalan raya


2.1        Jenis dan cirri-ciri kenderaan

1.2.1  Mendengar, mengecam dan menyebut
          nama abjad dengan betul dan tepat.
1.2.2  Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
          suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

2.1.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.
2.1.2  Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.1.1Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan   kemas dan jelas.
3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk   huruf dengan kemas dan jelas
3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas
3.2.4  Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 
         secara didik hibur

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.1.1   Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang      kompleks dan berbahaya.
1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya 
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.1  Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.

2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 6
7-11/11/2011


TEMA: KELUARGA
UNIT 3
TAJUK: KASIH IBU


EMK: Kreatif dan inovatif,

Pengisian Kurikulum:
Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati, bersyukur, tolong-menolong
Ilmu:P. Moral
KBT: BCB: Belajar cara belajar: mengingat.
KB: Mencirikan, mengecam
KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan BLA

Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, kata ganti nama diri
Kosa Kata:
dadu, paku, labu, guli
cili, nona, guniPKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan


1.4     Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5     Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.1    Asas membaca dengan sebutan yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.
4.1   Menyebut dan memahami unsur lagu melalui
        nyanyian secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.1.1     Jenis-jenis jalan raya
2.1   Jenis dan cirri-ciri kenderaan

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata panggilan dengan tepat
         bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.bercerita.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
         tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul menggunakan ayat tunggal.

2.1.1  Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.
2.1.2  Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul.

3.2.1  Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas
3.2.2  Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 
         secara didik hibur

5.1.1  Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks
5.1.2  Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks.
5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti
         nama diri pertama dan kedua dalam
         pelbagai konteks dengan betul.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
         boleh meningkatkan keselamatan mereka
         sebagai pejalan kaki atau penunggang 
         basikal.

2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)


CUTI TAHUN BARU CINA
MINGGU 7
14 -18/2/2011

Tema : KELUARGA
UNIT 4
Tajuk : Sayang Ayah
EMK:  Kreativiti dan Inovatif,TMK
PK :
Nilai : Kasih sayang
           Hormat- menghormat  Bersyukur
Ilmu : Pendidikan Moral
           Pendidikan Islam
           Pendidikan Muzik
KBT:
KB : Menghubungkait/
  Mencirikan. Mengecam
         Membuat gambaran mental
BCB: Mendengar dengan
          berkesan / Bacaan Intensif
Konstruktivisme: Meneroka
KP: Muzik
       Naturalis
Media :  Buku Teks
              Kad Perkataan
              Benda Maujud
              Kad gambar
              Lembaran kerja
SB:
TB : Kata nama am
KK
datuk, nenek,
rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.

2.1   Asas membaca dengan sebutan yang betul.


2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.


3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

3.4   Menulis imlak dengan tepat.


4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.1.1     Jenis-jenis jalan raya

1.2   Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan  
         suku kata tertutup dengan betul dan tepat.


2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup  
         dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
         mengandungi dua atau tiga suku kata,
         diftong, vokal berganding, digraf dan    
         konsonan bergabung dengan sebutan yang
         betul
3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara
         yang betul dan tulisan yang kemas.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang  
         mengandungi suku kata terbuka dan suku  
         kata
4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
         secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama
         am yang mudah dengan betul mengikut
         konteks.


1.1.1  Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya
         yang boleh meningkatkan keselamatan
         mereka sebagai pejalan kaki atau
         penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
         boleh meningkatkan keselamatan mereka
         sebagai pejalan kaki atau penunggang
         basikal.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 8
21–25/2/201I

Tema  :KELUARGA
UNIT 5
Tajuk  :Saudara mara  Huda
EMK : Kreatif dan  
            Inovatif
PENGISIAN KURIKULUM
Nilai : Kasih saying Hormat  
           Menghormati
           Sopan santun
Ilmu : Pendidikan Moral
          Pendidikan Muzik
Kemahiran Bernilai Tambah
KB  : Menghubungkait
           Menjana Ide   Mengecam  merekacipta
menyusun     Mengumpul dan  Mengelaskan
BCB : Mendengar
           Bacaan Intensif
KP    : Verbal Linguistik
MEDIA :
 Buku teks ,Buku Aktiviti
 Lembaran kerja
 Kad gambar
 Kad perkataan
SISTEM BAHASA
Kata nama am
Kata ganti nama diri
Kata nama khas
KOSA KATA
pak cik , sepupu    
mak cik
datuk, nenek, Proton Saga
bela

PKJR: Jalan raya dan Kenderaan

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

4.4   Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi
        yang betul menggunakan bahasa yang indah
        secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata   
        dengan betul mengikut konteks.


1.1     Jenis-jenis jalan raya


1.2   Bahagian-bahagian Jalan Raya

1.2.4  Mendengar, memahami, menyebut, dan 
          mengeja perkataan yang mengandungi
          suku kata terbuka dan tertutup dengan
          betul dan tepat.
1.2.6  Mendengar, memahami, dan menyebut
          frasa dan ayat tunggal dengan betul dan
          tepat.

2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang
          mengandungi dua atau tiga suku kata,
          diftong, vokal berganding, digraf dan
          konsonan bergabung dengan sebutan yang
          betul.

3.2.4  Menulis perkataan yang mengandungi dua
          atau tiga suku kata, diftong , vokal
          bergading, digraf dan konsonan bergabung
          dengan betul dan tulisan yang kemas.
3.2.6  Menulis ayat tunggal dengan betul dan
          tulisan yang kemas.

4.4.1  Melafazkan pantun dua kerat dengan
          intonasi yang betul secara didik hibur.


5.1.2  Memahami dan menggunakan kata nama
          khas yang mudah dengan betul mengikut
          konteks.

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah    
tempat yang   kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan 
          raya yang boleh meningkatkan 
          keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
          atau penunggang basikal.
1.2.2Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 9
28/2-3/3/2011

TEMA : Bersih dan Sihat
UNIT 6
Tajuk : Bersihkan Diri
EMK:  Kreativiti dan Inovatif,TMK
PK :
Nilai : Kebersihan
           Tanggungjawab
           Menghargai
          Bersyukur
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
           Pendidikan  Moral
           Pendidikan Muzik
KBT:
KB : Menghubungkait/
         Menjana Idea
         Memadankan
BCB: Mendengar dengan
          berkesan / Bacaan Intensif
KP: Verbal linguistik
Media :  Buku Teks,komputer
              Kad Perkataan
              Benda Maujud
              Kad gambar
              Lembaran kerja
SB:
TB : Kata Ganti Nama Diri
        Pertama dan kedua
        Kata adjektif
        Kata Kerja
KK :  paip, , buih, daun,   tuala, seluar, tupai, kaloi  lantai, murai, sungai, harum,
sekoi

PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.


1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan  
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang   
        diberi dengan betul dan kemas.4.4   Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi
        yang betul menggunakan bahasa yang indah
        secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.

4.1     Sebagai Pejalan kaki
4.2     Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki
7.1     Memilih tempat yang selamat untuk melinas


1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
         mengeja perkataan yang mengandungi dua  
         atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tepat.
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata ganti nama diri pertama
         dan kedua dengan betul dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
         mengandungi dua atau tiga suku kata,
         diftong, vokal berganding, digraf dan
         konsonan bergabung dengan sebutan yang
         betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
         mengandungi perkataan dua atau tiga suku
         kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
         konsonan bergabung dengan sebutan

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
         dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tulisan yang
         kemas.
4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
         intonasi yang betul secara didik hibur.


5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti
         nama diri pertama dan kedua.

4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya
         atau berdekatan jalan raya adalah lebih
         selamat apabila bersama orang dewasa atau
         yang lebih tua.

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap
         lalu lintas adalah selamat daripada berjalan
         mengikut arah yang sama dengan
         kenderaan.

7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
         berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
         dan orang dewasa boleh membantu kanak-
         kanak untuk melintas jalan tersebut.
MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 10
6 – 10/3/2011

UJIAN SARINGAN 1 - LINUSCUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1      11 – 19 MAC 2011

MINGGU 11
21- 24/3/2011

TEMA: Bersih dan Sihat

UNIT 7
TAJUK:
Rumah Bersih
Keluarga Kok Meng
Keluarga Devi

EMK:
Keusahawanan,
TMK
PK:
Nilai: Kasih sayang,
hormat menghormati

Ilmu : Pendidikan Moral

KBT:
Menghubungkait,
mengecam, memadan, menjana idea
Media: Gambar tunggal, kad perkataan

BCB : Mendengar dengan berkesan

KP : Verbal-linguistik
SB:
Tatabahasa
Kata nama am
Kosa kata:
dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, tanglung, langsir, anggerik, syilingPKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.

1.2   Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi
        bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa,
        dan ayat dengan betul.


1.4   Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan 
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.4.3   Mengujarkan bahasa yang indah dan
        menggunakan bahasa badan dengan kreatif
        melalui lakonan secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.


4.2   Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki7.1   Memilih tempat yang selamat untuk melintas1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
         mengeja perkataan yang mengandungi dua
         atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf, dan konsonan
         bergabung dengan betul dan tepat.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
         menggunakan kata panggilan dengan tepat
         bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
         formal secara bertatasusila.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
         mengandungi perkataan dua atau tiga suku
         kata, diftong, vokal berganding, digraph,
         dan konsonan bergabung dengan sebutan
         yang betul.

3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan
         dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
         berganding, digraf, dan konsonan
         bergabung, dengan betul dan tulisan yang
         kemas.

3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi diftong, vokal berganding,
         digraf, dan konsonan bergabung dengan
         betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan jelas tentang
         sesuatu perkara melalui lakonan secara
         didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.golongan
         kata dengan betul mengikut konteks.
4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap
         lalu lintas adalah selamat daripada berjalan
         mengikut arah yang sama dengan
         kenderaan.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
         berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
         dan orang dewasa boleh membantu kanak-
         kanak untuk melintas jalan tersebut.MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU12
28/3-1/4/2011

UNIT 8
TEMA: Bersih dan Sihat

TAJUK :
Kelas Ceria
Jaga Kebersihan
Menghias Kelas

EMK: ICT
PK:
Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, bekerjasama

Ilmu : PJK,
Pendidikan Moral

KBT : Menghubungkait, menggunakan imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik

BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan berkesan

SB :
Tatabahasa
Kata nama khas, kata nama am, kata kerja
Kosa kata
Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias


PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi    
        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
        dan ayat dengan betul.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.

2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
        lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
        betul.

3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

4.3   Mengujarkan bahasa yang indah dan  
        menggunakan bahasa badan dengan kreatif
        melalui lakonan secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.


7.1   Memilih tempat yang selamat untuk melintas


1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut
         frasa dan ayat tunggal dengan betul dan
         tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
         daripada pelbagai bahan bacaan dengan
         sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,   
         sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan
         tulisan yang kemas.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan jelas tentang
         sesuatu perkara melalui lakonan secara
         didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
         berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
         dan orang dewasa boleh membantu kanak-
         kanak untuk melintas jalan tersebut.MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 13
4-8/4/2011

TEMA: Bersih dan Sihat
UNIT 9

TAJUK:
Badan Cergas
Mari Bersenam
Bermain di Taman
Permainan

EMK:

PK:
Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, semangat kesukanan
Ilmu: PJK
KBT: Menghubungkait, menjana idea, memadankan
KP: Kinestatik
Media: Kad perkataan, kad gambar, lembaran kerja

SB:
Tatabahasa
Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, imbuhan ‘ber’.

Kosa kata:
sentuh, depang, pingpong, bola tampar, bersenam


PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.1.3   Mendengar, memahami dan memberi respons
        terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
        yang didengar dengan betul.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.

2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan   
        lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
        betul.

3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
        diberi dengan betul dan kemas.

3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.
4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.7.1   Memilih tempat yang selamat untuk melintas


1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan
         respons terhadap sesuatu arahan secara
         lisan atau gerak laku dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal
         daripada pelbagai bahan bacaan dengan
         sebutan yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
         sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan
         tulisan yang kemas.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi suku kata terbuka dan
         tertutup dengan betul dan kemas

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian
         secara didik hibur.


5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan
         bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
         yang dapat meningkatkan keselamatan
         sewaktu melintas.
MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 14
11-15/4/2011

TEMA: Bersih Dan Sihat
UNIT 10
TAJUK: Makanan Berzat

EMK: Keusahawanan

PK:
Nilai: Kebersihan
Ilmu:  Sains , PJK

KBT:
KB- Menghubungkait
BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan berkesan.
Media: Gambar, kad perkataan.
        
SB:
Tata bahasa
Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja,

Kosa kata :
minyak masak, emping jagung
cergas, enak, mahkota,

PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.3   Mendengar, memahami dan memberi respons
        terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan  
        yang didengar dengan betul.

2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
        yang betul.2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
        lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang    
        betul.

3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.


3.4   Menulis imlak dengan tepat4.2   Mengujarkan bahasa yang indah dan
        menggunakan bahasa badan secara kreatif
        semasa bercerita secara didik hibur.


5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.


7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan
         respons terhadap sesuatu arahan
         secara lisan atau gerak laku dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang   
         mengandungi dua atau tiga suku kata,
         diftong, vokal berganding, digraf dan  
         konsonan bergabung dengan sebutan yang
         betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
         sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi suku kata terbuka dan
         tertutup dengan betul dan kemas.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
         mengandungi suku kata terbuka dan suku
         kata.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang   
         betul dan jelas tentang sesuatu
         perkara melalui penceritaan secara didik
         hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.


7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah
         lebih selamat apabila langkah tertentu
         diambil untuk menyempurnakan tugas
         tersebut.


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 15
18-22/4/2011

TEMA: Hidup Selamat
UNIT 11
TAJUK: Simpan dengan Selamat

EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti

PK:
Nilai: Keselamatan, Berhati-hati
Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains

KBT:
KB : Menjana Idea, Mengecam, Menghubungkait..
KP : Verbal linguistik
Media: Kad Gambar, ICT
         
SB:
Tatabahasa
Ayat Tunggal, Kata Nama Am.
Kosa kata :
Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat, seterika


PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.3  Mendengar, memahami dan memberi respons
       terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
       didengar dengan betul.


1.5  Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
       semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
       jelas dan intonasi yang betul.

2.3  Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
       lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang    
       betul.


2.5  Membaca dan menaakul untuk memindahkan
       maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

3.3  Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
       dengan betul.

4.4  Melafazdan memahami puisi dengan intonasi
       yang betul menggunakan bahasa yang indah
       secara didik hibur.

5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata
        dengan betul mengikut konteks.


7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan
         respons terhadap sesuatu arahan secara
         lisan atau gerak laku dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan  
         tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
         yang betul menggunakan ayat tunggal.

2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
         sebutan yang jelas dan intonasi yang
         betul.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam  
         bahan grafik dengan betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi suku kata terbuka dan
         tertutup dengan betul dan kemas.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
         ayat majmuk dengan betul.

4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan    
         intonasi yang betul secara didik hibur.


5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.


7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk
         menyempurnakan tugas melintas jalan
         dengan selamat.
MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 16
25-29/4/2010

TEMA: Hidup Selamat
UNIT 12
TAJUK: Pastikan Selamat

EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti

PK:
Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi
Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains

KBT:
KB: Menjana Idea,
KP: Verbal Linguistik
BCB: Bacaan Intensif
Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan.
SB
Tatabahasa
kata hubung

Kosa kata
periuk nasi, kunci pagar, alat tulis
suis, tetapi, atau, dan
PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.3   Mendengar, memahami dan memberi respons
        terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
        yang didengar dengan betul.

2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
        lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
        betul.


3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.


4.2  Mengujarkan bahasa yang indah dan
       menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa
       bercerita secara didik hibur


5.1  Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan  
         respons dengan betul secara lisan
         terhadap pelbagai soalan bertumpu.

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
         majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
         dan intonasi yang betul mengikut tanda
         baca.

3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
         mengandungi diftong, vokal berganding,
         digraf dan konsonan bergabung dengan  
         betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
         ayat majmuk dengan betul.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan jelas tentang
         sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
         badan yang kreatif melalui penceritaan
         secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung  
         yang mudah dengan betul
         mengikut konteks.


7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan
         selamat dan menerangkan setiap langkah


MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU17
2-6/5/2011

TEMA:
Hidup Selamat
UNIT 13
TAJUK:
Berhati-hati  Kawan
EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi
PK    :
Nilai   : Berjimat-cermat, berdisiplin,  kebersihan
Ilmu   : PJK, P.Moral,Sains
KBT :
KB      : Menjana idea, mengecam,       kontekstual-menghubungkaitkan
   BCB-mendengar dengan
    -bacaan intensif
KP      : Verbal linguistik
Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba   kad perkataan, lembaran kerja
SB     :
Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am,   kata kerja  
Kosa kata   : Kantin,berhati-hati,
tertib, bahaya, kerana, menegur
PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.3  Mendengar, memahami dan memberi respons            
       terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
       didengar dengan betul.2.3  Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
       lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang  
       betul.


2.4  Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
       dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
       memberi respons dengan betul.

3.3  Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
       dengan betul.

4.1  Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
       melalui nyanyian secara didik hibur.


5.1  Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.


7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.3.2  Mendengar, memahami dan memberikan      
          respons dengan betul secara lisan terhadap
          pelbagai soalan bertumpu.
1.3.3  Mendengar, memahami pesanan dan
          memberikan respons secara gerak laku
          yang betul.
2.3.2  Membaca kuat ayat tunggal dan ayat     
          majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
          dan intonasi yang betul mengikut tanda
          baca.

2.4.1  Membaca dan memahami maklumat untuk
          mengenal pasti idea utama dalam pelbagai  
          bahan dengan tepat.

3.3.2  Membina dan menulis perkataan yang
          mengandungi diftong, vokal berganding,
          digraf dan konsonan bergabung dengan
          betul.
3.3.3  Membina dan menulis frasa dengan betul.


4.1.2  Menyebut dengan jelas dan memahami
          seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
          laku secara didik hibur.

5.1.6  Memahami dan menggunakan kata hubung
          yang mudah dengan betul mengikut
          konteks.

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk
         menyempurnakan tugas melintas jalan
         dengan selamat.
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan
         selamat dan menerangkan setiap langkah
MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 18
9-13/5/2011

TEMA
Hidup Selamat
UNIT 14
Tajuk:
Saya Selamat di Sin
EMK: Kreativiti & inovasi
PK    :
Nilai   : Patuh, berwaspada, berdisiplin, Ilmu   : PJK, P.Moral, P.Muzik,
KBT :
KB      : Menjana idea, memadankan,   mengecam,   kontekstual-mengalami,     BCB-mendengar dengan berkesan  -bacaan intensif
KP       : Muzik
Media  : Buku teks, BLA, p.point, gambar,
              kad perkataan, lembaran kerja
SB     :
Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja,   imbuhan        
Kosa kata   : Buaian, tangga gelongsor,   haus, bersiar-siar, tama   permainan, menunggang, basikal, topi keledar,    pelindung siku, pelindung   lutut.


PKJR :
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
        lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
        betul.

2.4   Membaca dan memahami maklumat yang  
        tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
        untuk memberi respons dengan betul.


3.3   Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat
        dengan betul.

3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
       perkara daripada pelbagai sumber.


3.6  Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
       sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
       yang santun.


4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
        melalui nyanyian secara didik hibur.


5.1  Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.

7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul
         secara  bertatasusila.


2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
          majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
         dan intonasi yang betul mengikut tanda
         baca.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk  
         mengenal pasti idea utama dalam pelbagai
         bahan dengan tepat.


3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
         ayat majmuk dengan betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada   
         pelbagai sumber.


3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
         yang betul berdasarkan bahan yang diberi
         dengan menggunakan bahasa yang santun.


4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni
         kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku
         secara didik hibur.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
         dengan betul mengikut konteks.


7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran
         (perkataan dan fizikal) lima langkah
         melintas dengan selamat – dalam situasi
         yang dikawal dan diselia.

MINGGU / TARIKH


TEMA / TAJUK


STANDARD KANDUNGAN


STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

MINGGU 19
16-20/5/2011

TEMA
Hidup Selamat
UNIT 15
TAJUK
Berhati-hati di Jalan Raya

EMK: Kreativiti & inovasi

PK    :
Nilai   : Berwaspada, berdisiplin
Ilmu   : PJK, P.Moral

KBT :
KB      : Menjana idea,mengecam,
              menghubungkaitkan  
              BCB-mencatat nota
                      -bacaan intensif

 KP       : Verbal linguistik

Media  : Buku teks, BLA, kad perkataan, 
              kad gambar, poster

SB     :
Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif
        
Kosa kata   :
 Kenderaan, warna, lintasan belang,
hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar,
 berwaspada

PKJR :
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.


1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
        sumber dalam situasi formal dan tidak formal
        secara bertatasusila.

2.4  Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
       dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
       memberi respons dengan betul.

2.6  Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
       sastera yang sesuai bagi memupuk minat
       membaca.

3.3  Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat   
       dengan betul.

3.4  Menulis imlak dengan tepat.3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
       perkara daripada pelbagai sumber.

4.3  Mengujarkan bahasa yang indah dan
       menggunakan bahasa badan dengan kreatif
       melalui lakonan secara didik hibur.

5.1  Memahami dan menggunakan golongan kata
       dengan betul mengikut konteks.
7.2  Prosedur yang selamat untuk melintas
·         Berhenti
·         Lihat
·         Dengar
·         Fikir
·         Berwaspada


1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul
         secara  bertatasusila2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk  
         mengenal pasti idea utama dalam pelbagai
         bahan dengan tepat.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan
         bacaan secara didik hibur untuk
         memperkaya kosa kata

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
         ayat majmuk dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
         mengandungi suku kata terbuka dan suku
         kata tertutup dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi
         perkataan suku kata terbuka dan suku kata
         tertutup dengan tepat.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada   
         pelbagai sumber.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan jelas tentang
         sesuatu perkara melalui lakonan secara
         didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
         warna dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung
         yang mudah dengan betul mengikut
         konteks.

 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran
         (perkataan dan fizikal) lima langkah
         melintas dengan selamat – dalam situasi
         yang dikawal dan diselia.

Total Pageviews

About Me

MUTIARA KATA HARI INI

.

Masa Itu Emas

Forum:

My Blog List

Kalender:

KAMUS

.

PENDIDIKAN

.

Followers

Klik

.

SIARAN HARI INI

.

Sinar.fm